<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Levanger sykehus slag- og geriatriavdeling eliminerte fall med RoomMate digitalt tilsyn

Med RoomMate opplever nattevaktene som jobber alene mindre stress, og de ansatte har et økt fokus på fallforebygging. Det har resultert i at det ikke har forekommet et eneste fall på avdelingen de siste tre månedene.

Sykehuset Levanger har funksjoner innenfor de fleste felt med akuttmottak, fødeavdeling, barneavdeling, medisinske og kirurgiske klinikker og psykiatri. Det er lokalsykehus for 100.000 innbyggere i sørdelen av Nord-Trøndelag.

Store utfordringer med fall

En avdeling for Medisinsk klinikk med geriatriske pasienter og slagpasienter hadde store utfordringer med økning i fall. I 2021 hadde avdelingen 20 fall, og det var et stort ønske om endring. Et fall har store konsekvenser, både økonomisk og for den som blir skadelidende, og kan være starten på et langsiktig sykdomsløp og tap av funksjonsevne.

Et enkelt fall med hoftebrudd koster i gjennomsnitt en million kroner, og krever mye helsefaglig ressurser og opptrening.

Dette er viktige insentiv for å forebygge fall, med tanke på de demografiske endringene som vil skje frem mot 2035. En kommune i Midt-Trøndelag har kartlagt at det vil være en økning i eldre 80-89 år med 156 prosent. Dette gjelder nok også på landsbasis.

Sykehuset i Levanger startet sin vei til en løsning gjennom å orientere seg i markedet rundt teknologi som var spesielt utviklet for fall, og fant et godt case fra UNN Tromsø med RoomMate.

Etter å ha fått et tydelig kostnadsbilde og samarbeidet med innkjøpsavdelingen og IT-avdelingen, søkte avdelingen om prosjektmidler. De fikk en ROS-analyse fra UNN som de brukte som bakgrunn for arbeidet, og utarbeidet også en ny for Helse-Midt.

 

Personvernsrutiner og samtykkekompetanse

De satte seg også godt inn i hva som måtte på plass av personvernsrutiner og personvernkonsekvenser. Paragraf 4-6 a som gjelder spesialisttjenesten var spesielt viktig i dette tilfellet.
De gikk også tidlig i dialog med Statsforvalteren rundt samtykkekompetanse, og per nå er ikke krav om å sende vedtak ved samtykkekompetanse for RoomMate. Når alt kommer til alt handler ikke dette om «overvåkning», men verktøy som forebygger skader og noe som sykehuset har plikt til å ta i bruk etter loven.

Sykehuset i Levanger gjorde flere grep som sørget for at implementeringen av RoomMate ble en suksess i november 2021, og gevinstrealisering.

Avdelingen har hatt flere suksesskriterier for prosjektet

 • Det bør være et internt ønske om endring
 • Ansatte som ser nytten og ledere som legger til rette for nye tanker
 • Urokkelig tro på prosjektet, som smitter over
 • Se til hva andre har gjort, ikke nødvendigvis finne ut alt selv, i dette tilfellet banet UNN vei for Levanger
 • Ha et samarbeid med kommune eller institusjon. Sykehuset i Levanger har samarbeidet med sykehuset i Ålesund hele veien
 • Alle ansatte bør få opplæring og i dette tilfellet skal de kunne alt knyttet til RoomMate. Det skaper eierskap, engasjement og endring av rutiner
 • De har i forbindelse med oppstart og utprøving unnlatt å utarbeide en egen prosedyre, som gjør at man blir bundet av det skrevne. Det sikrer eierskap og ufarliggjør teknologien

Gevinster sykehuset har opplevd så langt

 • Sykehuset har spart penger ved å ha færre ansatte på natt
 • Pasientene får være i fred og sover bedre. Spesielt viktig for å hente seg inn etter funksjonsfall eller demens. Dette kan forkorte liggetiden
 • Nattevaktene som jobber alene opplever mindre stress med varsel på telefon
 • Mindre aktive tilsyn
 • Ikke hatt et fall på 3 måneder
 • Økt pasientsikkerhet
 • Trygghet for pasient og pårørende
 • Bedre utnyttelse av ressurser
 • Skaper ro for andre oppgaver
 • Fokuset på fallfare har blitt mye større etter RoomMate, og det vurderes med en gang

Involvering er nøkkelfaktor

De viktigste erfaringene som sykehuset har gjort seg er viktigheten av involvering. Avdelingslederne involverte tidlig alle ansatte, og sørget for at de lærte seg alle funksjoner. Dette førte til både engasjement rundt prosjektet og løsningen, og sikrer at alle kan utføre oppgavene.

Avdelingen involverer pårørende før RoomMate tas i bruk, og trygger de på både hva teknologien går ut på, og hvilke nye rutiner sykehuset nå prøver ut for å bedre pasientsikkerheten. Gjennom god informasjon om hvordan det fungerer i praksis medfører at pårørende får tiltro til tiltaket, som igjen kan trygge pasienten.

Fokus på kvalitet og arbeidsflyt

Avdelingen har ikke hatt fokus på økonomi, men på kvalitet på tjenesten og å endre arbeidsflyt. De har vurdert og prøvd flere tiltak, utover velferdsteknologi, blant annet forhøyningsputer i hvilestoler. Likevel er det endring i arbeidsrutinene som RoomMate har skapt, som har gitt mest verdi til avdelingen – for helsepersonell, pasienter og pårørende. Velferdsteknologi ødelegger ikke det kliniske blikket – det vil være et viktig tiltak i den økende aldersdemografien.

Mer tid til oppfølging

– Det kanskje aller viktigste som RoomMate har bidratt til er at pasienter som trenger søvn og hvile nå kan få det uten å bli forstyrret ved tilsyn. Dette gjør at pleiepersonalet på natt føler at de har gjort en bedre jobb, sier Ingrid Elisabeth Aukrust, prosjektansvarlig Fremtidens pasientrom og Fagutvikler Geriatri Helse Nord Trøndelag. Ingrid jobber også på medisinsk sengepost ved Sykehuset Levanger.

– RoomMate-teknologien har skapt mer ro og flyt, og har også gitt mer tid til oppfølging av de sykeste. Å slippe å oppleve pasientskade ved fall øker jobbtilfredsheten hos ansatte, forteller Ingrid. Ingrid mener også at det er mer invaderende og uroskapende for pasienten at noen sitter og følger med dem hele natten, enn en sensor.

– 3 måneder uten fall har også økt yrkesstoltheten til pleierne, vi jobber nå med et høyere faglig fokus på fallforebygging, avslutter Ingrid.

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg