<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten gjør en svært viktig jobb for at eldre kan bo lenger hjemme og oppleve høy livskvalitet. Sensio har velferdsteknologiske løsninger for hjemmetjenesten som gjør hverdagen bedre både for tjenestemottakere og helsepersonell. 

Bruk av Sensio sine produkter i hjemmetjenesten gir økt livskvalitet

 

Utnytt ressursene bedre

Hjemmetjenesten må ofte kjøre langt for å se til tjenestemottakerne. Med velferdsteknologi kan du utnytte ressursene bedre og prioritere de som har størst behov.

 

Trygghet for hjemmeboende

Med våre løsninger vil de hjemmeboende føle seg tryggere og friere når de vet de får hjelp dersom de har behov for det. Dette gir økt aktivitet, bedre livskvalitet og lengre botid i egen bolig. 

 

Bedre kvalitet i omsorgen 

Benytt løsninger som holder oversikt over kvalitetsstandarder, sjekklister og individuelle tilpasninger for hver tjenestemottaker. Det gir god arbeidsflyt og trygghet i tjenesteleveransen.

Sensio tilbyr flere løsninger for hjemmetjenesten

Safemate-trygghetsalarm

Safemate mobil trygghetsalarm

Safemate gjør det enkelt å tilkalle hjelp i nødsituasjoner – både i og utenfor boligen, samt lokalisere brukeren selv uten utløst alarm.

Trygghetsalarm-pasient-pleier-omsorg

Stasjonær trygghetsalarm

Sensios stasjonære trygghetsalarm kobles mot alarmknapp på klokke eller smykke rundt halsen. I tillegg kan det kobles på røykvarslere og trekksnor.

Roommate

RoomMate

En banebrytende trygghetssensor som reduserer og oppdager fall ved bruk av avanserte algoritmer, passiv varsling og anonymisert digitalt tilsyn.

IKOS-digital-tavle-samhandling

IKOS digital tavle

IKOS er helsepersonell og helselederes digitale samhandlingstavle for å sikre god oppfølging av tjenestemottakere.

Hjemmetjenesten - utfordringer og mål

Hjemmetjenesten står på hver eneste dag til stor glede for tjenestemottakere i kommunen, men også for deres pårørende og samfunnet som helhet.

Med knappe ressurser møter hjemmetjenesten en rekke utfordringer, og flere av disse kan velferdsteknologi være med på å løse:

1. Økende eldre befolkning:
Norge opplever en aldrende befolkning. Antallet eldre mennesker øker, og dette legger press på hjemmetjenesten for å møte den økende etterspørselen etter omsorgstjenester.


2. Bemanning og rekruttering:
Mangel på kvalifisert helsepersonell, som sykepleiere og helsefagarbeidere, er en utfordring i hjemmetjenesten. Det er ofte vanskelig å rekruttere og beholde tilstrekkelig antall ansatte for å møte behovene til brukerne. Dette kan føre til høy arbeidsbelastning og redusert kvalitet på tjenestene som tilbys.


3. Arbeidsmiljø og arbeidsforhold: Hjemmetjenesten innebærer ofte krevende arbeidsforhold. Helsepersonell som jobber i hjemmetjenesten kan møte utfordringer som lange arbeidsdager, høyt tempo, tungt løft og liten tid til å utføre oppgavene sine grundig. Dette kan føre til stress og utbrenthet blant de ansatte.

4. Koordinering av tjenester:
Hjemmetjenesten innebærer ofte samarbeid mellom ulike faggrupper og tjenestenivåer. Koordinering av tjenester kan være utfordrende, spesielt når det gjelder å sikre sømløs samhandling mellom hjemmetjenesten, fastleger, sykehus og andre helse- og omsorgstjenester. Manglende samarbeid kan påvirke kvaliteten på omsorgen som gis til brukerne.


5. Økonomi og ressurser:
Hjemmetjenesten er avhengig av tilstrekkelig finansiering for å kunne gi gode omsorgstjenester. Knapphet på ressurser kan begrense tjenestenes omfang og kvalitet. Det kan også være behov for mer ressurser til opplæring og kompetanseheving av personalet.


Disse utfordringene krever kontinuerlig oppmerksomhet og tiltak fra myndighetene, helseorganisasjoner og andre aktører for å sikre en bærekraftig og effektiv hjemmetjeneste i Norge.

Sensio bidrar gjennom gode, brukervennlige velferdsteknologiske løsninger. Disse kan lette presset på helsepersonell og gi en bedre arbeidshverdag, i tillegg til å gi bedre livskvalitet for tjenestemottakerne.

Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan vi kan bistå.

 

Hør fra noen av våre fornøyde kunder

Trysil bo- og behandlingssenter - sykehjem

Trysil bo- og aktivitetssenter flyttet digitalt tilsyn ut i distriktet med hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten yter tjenester til alle som trenger det uansett lange avstander, små grender, grusveier og vinterføre, i en kommune som strekker seg over ca. 6x8 mil. Med slike avstander, er det nyttig å kunne tilby digitalt tilsyn.

Svein-Rune Bjørkmo - St Hanshaugen

RoomMate skaper trygghet for innbyggerne i bydel St.Hanshaugen

St.Hanshaugen i Oslo kommune bruker RoomMate aktivt i hjemmetjenesten med store gevinster.

IKOS i hjemmetjenesten i Drammen

Hjemmetjenesten i Drammen ble kvitt gule lapper og whiteboards med IKOS

Nå har kvaliteten på tjenesten økt og de ansatte har en mer forutsigbar arbeidshverdag.

Se relevante webinarer - når du vil!

Vi holder jevnlig nye webinarer om våre løsninger, og i ettertid blir disse tilgjengelige On demand. Under er en liste over tidligere webinarer relatert til hjemmetjenesten - se dem når du vil!
 
Roommate

Webinar: RoomMate i hjemmetjenesten – Kundecase Trysil kommune

Med RoomMate installert kan tjenestemottakere i hjemmetjenesten med høyt pleiebehov bo hjemme lenger enn før. Trysil kommune deler sine erfaringer med bruk av RoomMate i hjemmetjenesten.

Safemate-trygghetsalarm

Webinar: Grunnleggende Safemate Pro 

Dette webinaret passer for alle relevante kommuneansatte, Safemate-partnere eller enkeltpersoner som er nye til Safemate Pro eller kjenner litt til det fra før og ønsker en oppfriskning. 

webinar-climax-safemate-pro

Webinar: Climax stasjonære trygghetsalarmer i Safemate Pro

Dette webinaret passer for folk som jobber med velferdsteknologi i kommunen, eller andre som ønsker å lære mer om bruk av stasjonære trygghetsalarmer i Safemate Pro.

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg