<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Markatun III revolusjonerer omsorg for demenspasienter med RoomMate

Med den banebrytende fallsensoren RoomMate, har Markatun III oppnådd effektiv ressursbruk, redusert behovet for fysisk tilsyn og styrket ansattes engasjement, eierskap og stolthet. 

I Gran kommune, inne på Marka helse- og omsorgssenter, hviler Markatun III - en spesialavdeling med 24 plasser for personer med demens. I 2021 tok Ida Merete Dæhlen styringen som avdelingsleder, samtidig med at Markatun III skulle gjennomgå en digital transformasjon.

Med et dedikert team identifiserte hun behovet for digitale hjelpemidler for å effektivisere ressursbruken og redusere behovet for konstant fysisk tilsyn. Etter nøye vurdering basert på gitte kriterier i anbudsprosesser , falt valget på Sensio og deres banebrytende fallsensor, RoomMate.

Grundig opplæring av ansatte

Før sensorene ble installert, gjennomgikk hele avdelingen omfattende opplæring for å sikre at alle var trygge og klare så snart produktet var på plass.

- Alle fikk en følelse av at de var med hele veien, med god informasjon og flyt – de følte både eierskap og stolthet, og så fordelene med RoomMate, forteller Ida.

I januar 2022 ble sensorene installert på Markatun, og implementeringen var i gang.

- Vi hadde både januar og februar på å prøve og feile, og være sikre på at vi hadde med alle de ansatte på tankeprosessen, at de følte seg godt opplært og at de hadde nok informasjon. Det var viktig for meg før vi reduserte nattevaktene, forteller Ida.

Eierskap til teknologien

På Markatun var de heldige nok til å ha driftstekniker Lars Østheim sittende på huset, og Lars ble fort spesialist på både montering og systemene.

- Vi var opptatt av at vi selv skulle montere og ordne med installasjonen, da er det mye lettere å ta tak i det selv dersom noe skulle oppstå. Pluss at det er lettere å melde inn feil når man godt kan beskrive hvilke feilmeldinger man oppdager, og at man selv har utelukket mange av disse tingene, forteller Lars.

De første 24 sensorene som ankom Markatun ble installert januar 2022, og ble selv montert av Lars i dialog med Sensio. Sensio bistod med plassering, innstillinger og veiledning, men Lars selv stod for mesteparten av arbeidet.

- Vi fikk god veiledning av Sensio til plassering og anbefalte innstillinger på de 5-6 første sensorene, og etter dette gikk monteringen av seg selv. Ved å montere og gjøre alt oppsett av dette selv, så bygger man god kjennskap til produktet og hvordan det er satt opp, som er verdifull i eventuelt feilsøking og oppføling i etterkant forteller Lars.  

Fokus på superbrukere

Når man skal velge noen utvalgte ansatte til å bli Superbrukere i systemene – er det flere faktorer som kan spille inn. Det må blant annet være en god fordeling av dag- og nattevakter, slik at det alltid er noen på vakt som kan systemene og kan gjøre enkle feilsøk og innstillinger i varslingene.

- Å ha litt grunnleggende interesse for, eller kunnskap om, IT er lurt. Ellers er det fint at man i RoomMate kan gjøre individuelle tilpasninger, og superbrukerne får god opplæring i dette, forteller Lars.

Planen var å kunne gå ned en nattevaktsstilling på avdelingen innen mars, og Ida gjorde det derfor tydelig at opplæringen i januar og februar var en innkjøringsfase. Med god tid til å gjøre tilpasninger og god opplæring underveis, gikk det som planlagt.

- Alt har fungert veldig godt. Vi hadde jevnlige prater på avdelingen hvor vi kunne ta tak i eventuelle problemer eller utfordringer med en gang. Da kan alle se hva som eventuelt gikk feil, og hvorfor. Da forstår de ansatte hva som skjer, og lærer systemene raskere, forteller Ida.

God dialog med pårørende

Når velferdsteknologiske hjelpemidler skal implementeres i helsetjenesten, er det ikke alltid pasientene er samtykkekompetente. Ved Markatun løste de dette ved at sykehjemslegen var i dialog med jurist hos Statsforvalter i forhold til pasient- og brukerrettighetsloven §4-6a. Statsforvalter kunne meddele at dersom øvrige lovkrav er oppfylt, og om pasientene ikke motsetter seg bruk av teknologien, så kan det dokumenteres i den enkeltes journal uten at det må skrives og sendes omfattende, individuelt vedtak.

- Pårørende har i forkant fått et informasjonsskriv om velferdsteknologien som skal tas i bruk, samt et eget brev og muntlig informasjon. Vi har utelukkende fått gode tilbakemeldinger på dette fra pårørende. Vi er også tydelige på at det er en trygghetssensor, ikke en erstatning for tilsyn, forklarer Ida.

Mindre invaderende tilsyn

Ved å ta i bruk trygghetssensoren RoomMate, kan man hjelpe de ansatte med å være på flere steder samtidig. De ansatte kan holde et øye med pasientene, og unngå for mye invaderende fysiske tilsyn, spesielt på nattestid.

- Vi får ikke unngått alle fall, men vi kommer raskt til hvis noe skjer. Og dersom en pasient har høy falltendens, så rigger vi varslene til å si fra så fort pasienten begynner å reise seg opp fra stol eller seng, slik at vi kan ta et tilsyn, forteller Ida.

Velferdsteknologi i vinden

Fokuset på velferdsteknologi og stoltheten rundt hva de har oppnådd på Markatun, sitter godt i hos både ledelsen og de ansatte. Lars er på jobb hver arbeidsdag fra 7-15 dersom noe skulle oppstå med Sensorene og avdelingen ikke klarer å løse det selv, og support er som regel å nå på mail eller telefon dersom det skulle være behov.

- Jeg synes at velfedsteknologi er veldig spennende, og vi føler veldig stolthet rundt hva vi har fått til i Gran kommune. Det er veldig i vinden nå med eldrebølgen og hvordan takle dette, forteller Ida.

Det har vært viktig på Markatun at de ansatte føler eierskap til bruken av velferdsteknologi, og ikke føler at det får det tredd ned over hodet. Ida har derfor holdt jevnlige personalmøter hver sjette uke hvor ett av punktene er bruken av RoomMate.

- I forhold til stress, personell og tidsbruk – så er min fraværsstatistikk gått ned. Vi har generelt mindre stress i hverdagen, og det tror vi er på grunn av RoomMate, avslutter Ida.

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg