<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Brukervilkår Sensio Smarthus

 

Alminnelige vilkår for avtale om levering av Sensio Smarthus sine tjenester.


1. Hva avtalen gjelder og partene


1.1 Parter og gjenstand
Disse generelle brukervilkårene gjelder for avtale om leveranse av programvare og lisens for bruk av Sensio Smarthus («Tjenestene»). Tjenestene leveres av Sensio AS (org.nr. 919 415 223), Stenersgata 1A, 0050 Oslo («Sensio»).

Avtaleparter er Sensio og den forbruker som er registrert som kunde hos Sensio («Kunde»). Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene. Installatører og leverandører som tilbyr salg av hardware, utstyr som hussentral, tredjepartskomponenter og andre produkter («Utstyr») og/eller oppsett og konfigurering av Tjenestene («Tilbyder»), er ikke part i avtalen. Kunden må inngå egen avtale med Tilbyder. For andre enn forbrukere gjelder andre brukervilkår. Slike kunder bes om å ta direkte kontakt med Sensio for å motta slike vilkår.


2. Tjenestene

2.1 Om Sensio Smarthus
Tjenestene er et toppsystem som er utviklet av Sensio for integrering og styring av tredjepartskomponenter. For å benytte Tjenestene, må Kunden gå til innkjøp av Utstyr med Sensio programvare. Utstyr kjøpes av Tilbyder.

2.2 Kjøp av Tjenestene og abonnement på tilleggstjenester
Tjenestene distribueres av Tilbyder som leverer Utstyr og konfigurasjon av Tjenestene Utstyr direkte til Kunden. Ved kjøp av Tjenestene betaler Kunden for en fullversjonslisens av Tjenestene. Dette blir belastet Kunden som et engangsvederlag ved inngåelse av avtalen.Sensio tilbyr tilleggstjenester som kan fornyes etter eget ønske mot tillegg. Dette innebærer muligheten til å styre systemet uten lokal tilkobling, motta SMS og mail ved hendelser og oversikt over energiforbruk.Ved kjøp av Tjenestene første gang, vil Kunden få tilgang på et 3 måneders vederlagsfritt abonnement på tilleggstjenester, slik at Kunden kan få oversikt over funksjonaliteten som er tilgjengelig. Dersom Kunden, etter at det vederlagsfrie abonnementet er utløpt, ønsker å kjøpe tilleggstjenester med utvidet funksjonalitet må det tegnes et nytt abonnement. Et slikt abonnement tegnes direkte med Sensio. Kunden kan kjøpe abonnement med varighet i 1 år eller abonnement med varighet i 3 år. 

2.3 Angrerett
Forbrukerkunder som kjøper Tjenestene av Sensio ved fjernsalg, herunder netthandel, via Tilbyder eller utenfor fast forretningslokale, kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter inngåelse av avtalen. Kunden kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. Kunden kan også kontakte vår support for ytterligere bistand. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Kunden sender meldingen om at vedkommende vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom Kunden benytter angreretten, skal Sensio tilbakebetale alle betalinger mottatt fra Kunden, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Sensio mottar melding om Kundens beslutning om å gå fra avtalen.

Sensio foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre partene uttrykkelig har avtalt noe annet. Kunden vil ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Hvis Kunden tar Tjenestene i bruk før angrefristens utløp, skal Kunden betale for den bruk av Tjenestene som har funnet sted før Kunden benytter seg av angreretten.


2.4 Betaling og klage på faktura
Kunden må betale etableringsvederlag for å få tilgang til fullversjonslisens for Tjenestene. Andre eventuelle faste, løpende priser betales på forskudd.

Dersom Kunden mener en faktura er feil, må Kunden klage til Sensio innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling hos Sensio, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen.

2.5 Endring av Tjenestene
Sensio har rett til å foreta innholdsmessige endringer i Tjenestene og i Tjenestenes tekniske spesifikasjoner, etter minst to ukers forutgående varsel. Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift av Tjenesten, regnes ikke som endringer etter dette punkt.

2.6 Behandling av personopplysninger
Sensio behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter. Her finner du en mer utfyllende beskrivelse av Sensios behandling av personopplysninger.


3. Kundens plikter

3.1 Installasjon
Sensio har ikke ansvar for installasjon av Utstyr eller konfigurering av Tjenestene. Kunden plikter å sette seg inn i hvorvidt det er krav til fagpersonell og at jobben gjøres i henhold til gjeldende brukerveiledninger. Se informasjon om anbefalte tiltak her: Support-sider.

3.2 Bruk
3.2.1 Brukerveiledning
Kunden forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldene brukevilkår og brukerveiledninger som er definert av Sensio. Bruk utover retningslinjene foregår på Kundens ansvar, og Sensio er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som oppstår på grunnlag av feil bruk. Ved bruk av Sensio Smarthus forplikter Kunden seg til å sette seg inn i nødvendige brukerveiledninger for Tjenestene før systemet tas i bruk, og ved endringer i systemet.

3.2.2 Oppdateringer og versjonering
Sensio lansere oppdateringer i form av nye appversjoner i Google Play eller App store. Kunden er oppfordret til å oppdatere systemet fortløpende i henhold til nye oppdateringer som blir lansert.

Sensio forbeholder seg retten til å stanse utvikling av eksisterende applikasjoner, hvilket vil medføre at eksisterende applikasjoner kan få nedsatt funksjonalitet og og systemstøtte. Det finnes i dag to applikasjoner knyttet til Tjenesten. «Sensio»-applikasjonen kan erstattes av «Sensio Smarthus». Førstnevnte applikasjonen eksisterer i versjon 5.50.4 og vil ikke bli oppdatert ytterligere. For å få tilgang til nye oppdateringer og ny funksjonalitet må Kunden benytte applikasjonen «Sensio Smarthus».

Kunden er forpliktet til å ha nyeste operativsystem på sin(e) enhet(er) installert, og samtidig fortløpende godta sikkerhetsoppdateringer som blir utstedt.

3.2.4 Tilgang til Kundens eiendom
I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner skal Sensio etter forutgående avtale gis tilgang til Kundens eiendom og boenhet hvor utstyret som muliggjør levering av Tjenesten er installert.


4. Ansvar ved feil og mangler, stengning mv.


4.1 Sensios ansvar ved feil eller mangler
Sensio kan ikke garantere at Tjenestene vil være uavbrutt eller feilfri. Tjenestene er levert på en “som den er” og “som tilgjengelig” basis. Kunden har selv risiko for eventuelle tap Kunden måtte påføres som følge av avbrudd eller feil ved Tjenesten.

Sensio er ikke leverandør av Utstyr, og fraskriver seg således ethvert ansvar for feil eller mangler relatert til Utstyr levert til Kunden. Montering, innstallering og konfigurering av Utstyr og Tjenestene er Kundens eget ansvar, og må gjøres i samarbeid med Tilbyder eller annen installatør

4.2 Kundens ansvar
Kunden er ansvarlig for Utstyret som han, eller noen han svarer for, bruker sammen med Tjenestene eller på annen måte benytter ved bruk av Sensios Tjenester.

Sensio er ikke ansvarlig for feil ved Sensio Smarthus som skyldes feil ved Kundens bruk av Sensio Smarthus eller tilknyttet Utstyr.

4.3 Mangler og reklamasjon
Feil eller mangler ved Tjenestene som skyldes forhold som ligger innenfor Sensios ansvarsområde skal uten ugrunnet opphold meddeles Sensio. Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldene, dersom han eller hun ikke gir Sensio melding om dette innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget det.

Før Kunden melder feil til Sensio, må Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr.

Hvis Kunden melder om feil som ligger utenfor Sensios ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette, kan Sensio kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Sensios feilsøking.

4.4 Erstatning
4.4.1 Direkte tap
Overfor Kunden er Sensio ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenestene. Dette gjelder likevel ikke hvis Sensio godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Sensios kontroll, og som Sensio ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Ansvaret er oppad begrenset til et beløp tilsvarende den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenestene på skadetidspunktet.

Kunden er erstatningsansvarlig for direkte tap Sensio blir påført som følge av Kundens mislighold.

4.4.2 Indirekte tap
Overfor Kunden er Sensio ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Sensios side. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, tap ved at data blir feilsendt av Sensio, tap ved at Kunden blir avskåret fra å bruke Tjenestene, tapt fortjeneste, strøm- og nettkostnader, avsavnstap og følgetap.

4.4.3 Forbehold
Sensio er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av Kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av Kundens installasjon, og montering av Utstyr eller konfigurering og bruk av Tjenestene. Tilsvarende gjelder om Kundens bruk ikke er tilpasset Tjenestene.

Kunden kan heller ikke kreve erstattet tap som skyldes feil eller mangler ved Utstyr eller Kundens bruk av Tjenestene som er i strid med disse vilkårene

4.5 Stengning av Tjenestene
4.5.1 Stengning ved betalingsmislighold
Ved betalingsmislighold vil Sensio sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste Kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente. Hvis Kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist, kan Sensio stenge for videre bruk av Tjenestene. Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt. Før gjenåpning må alle utestående forpliktelser være betalt.

4.5.2 Stengning i andre tilfeller
Sensio kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenestene umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner. Kunden skal i slike tilfeller straks informeres om stengningen.

Sensio kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenestene umiddelbart og uten forutgående varsel i nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester, eller andre hendelser utover Sensios kontroll. Tiltak som nevnt ovenfor skal så fremt mulig varsles Kunden i rimelig tid forut for tiltaket.

Sensio har videre rett til å stenge Kundens opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for Tjenestene.

4.5.3 Ansvar ved stengning
Sensio er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak. I de tilfellene stengingen skyldes Kundens forhold, påløper kostnader for Tjenestene i inntil én måned etter stenging. Dersom Kunden har tegnet abonnement på tilleggstjenester, påløper avtalens kostnader inntil abonnementet har utløpt.

4.5.4 Driftsmeldinger
Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte vil være tilgjengelig på: support.

4.6 Oppsigelse eller heving
4.6.1 Kundens oppsigelse eller heving
Kunden kan si opp avtaleforholdet med én måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Ved oppsigelse vil ikke forhåndsbetalte tjenester, inkludert abonnement for tilleggstjenester, bli tilbakebetalt.

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Sensios side.

4.6.2 Sensios heving
Sensio kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Før avtalen heves, skal Sensio, om mulig, varsle Kunden skriftlig. Varslet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.


5. Tvister

Tvister mellom Kunden og Sensio skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg