<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Brukervilkår Safemate

Her finner du våre brukervilkår for Safemateabonnement for privatpersoner.

14

Sluttbrukervilkår for Safemateabonnement levert av Safemate AS

1. Generelt

Safemate er et alarmapparat basert på GSM-teknologi som kan benyttes som sikkerhetsalarm for privatpersoner.

Disse sluttbrukervilkårene (heretter kalt “Vilkårene“) gjelder for avtaleforholdet mellom Safemate AS (heretter “Safemate“) og Abonnenten (heretter kalt “Abonnenten“) om Safemateabonnement og bruk av Safemate alarmapparat (heretter “Alarmapparatet“).
Alarmapparatet og tilleggstjenestene kan kun benyttes dersom Abonnenten har lest gjennom og fullt ut akseptert Vilkårene.

Dersom andre enn Abonnenten skal bruke Alarmapparatet (heretter kalt “Brukeren“) skal Abonnenten sørge for å informere Brukeren og innhente aksept for bruk av Alarmapparatet i samsvar med punkt 9.

2. Utstyr

Safemate består av et Alarmapparat med et innebygget SIM-kort. Utsalgsstedets vilkår gjelder for kjøp av Alarmapparatet og alle henvendelser om eventuelle feil eller mangler ved Alarmapparatet skal skje til utsalgsstedet.

 

3. Safemateabonnement

3.1 Aktivering av abonnement

Abonnementet aktiveres ved at Abonnenten registrerer seg på www.safemate.no. Ved aktivering av abonnementet aksepteres Vilkårene.

 

3.2 Abonnementets innhold

Abonnenten kan administrere tjenesten ved innlogging på www.safemate.no. Her kan Abonnenten registrere inntil 4 telefonnumre tilknyttet Alarmapparatet. Det er bare norske åttesifrede mobilnumre eller fasttelefonnumre som kan lagres.

Når Alarmapparatets knapp trykkes ringes samtlige av de telefonnumre som er registrert.
For mobile enheter inneholder abonnementet en posisjoneringsfunksjon via GPS og/eller mobilnettet som sporer Alarmapparatets lokasjon til enhver tid. Dette gjøres uavhengig av om Alarmapparatet er aktivert av Bruker eller ikke.

 

3.3 Tilleggstjenester

For andre tilleggsfunksjoner som tilbys av Safemate gjelder særskilte vilkår som inngås ved aktivering/bestilling av tilleggstjenester.

Abonnenten kan tegne særskilt abonnement for å inkludere anrop til alarmsentral.
Anrop til andre alarmsentralnummer som Safemate ikke formidler forutsetter at Abonnenten eller Bruker har inngått separat avtale med alarmsentral og disse Vilkårene gjelder ikke for bruk av slike alarmsentraltjenester.

 

3.4 Hva abonnementet dekker

Abonnementet dekker datakommunikasjon mellom Alarmenheten og Safemates systemer, tilgang til Safemates systemer og sporing av Alarmapparatet i de områder hvor mobiloperatøren har GSM-dekning.

Abonnementet dekker også påløpte tellerskritt mellom Safemate og mottakere.

 

3.5 Hva abonnementet ikke dekker

Aktivering av Alarmapparatet faktureres med den til enhver tid gjeldende sats for slik aktivering.

Alarmapparatet kan benyttes i utlandet men må åpnes for utenlandsbruk ved å kontakte Safemate support.

Abonnementet dekker ikke tilknytning til alarmsentral.

 

4. Betalingsbetingelser og prisjusteringer

4.1 Kredittsjekk

Safemate og/eller Safemates samarbeidspartnere har rett til å kredittsjekke samtlige Abonnenter, og Abonnenten godkjenner med dette at kredittopplysninger innhentes. Safemate forbeholder seg retten til å ikke aktivere abonnementet dersom kredittsjekken ikke godkjennes.

 

4.2 Abonnementskostnader og betaling

Abonnementet betales forskuddsvis for hele abonnementsperioden fra den dato abonnementet aktiveres i henhold de til enhver tid gjeldende abonnementspriser.

Abonnementspriser finnes på www.safemate.no/priser/privatmarkedet/. Abonnenten må betale Abonnementet med kreditt-/debitkort på www.safemate.no.

Abonnementet vil fornyes automatisk med samme abonnementsperioden inntil Abonnement sies opp og betaling for ny abonnementsperiode belastes kredittkort eller mobilnummer som ble benyttet ved registrering.

 

4.3 Prisjustering

Safemate har rett til å forhøye abonnementsbeløpet og endre de bruksavhengige prisene.
Prisjusteringen skal varsles på Safemates nettside eller ved skriftlig varsel til Abonnenten via epost eller sms (til Abonnentens registrerte mobilnummer) dersom endringen antas å ha betydning for Abonnenten.

 

5. Kundens plikter

Kunden er selv ansvarlig for at Alarmapparatet er fungerende til enhver tid og at Alarmapparatet brukes på normal måte og i samsvar med brukerveiledningen.

Kunde skal ikke under noen omstendighet åpne Alarmapparatet. I så tilfelle vil all garanti bortfalle.

 

6. Ansvar og begrensninger

6.1 Generelt

Safemates totale ansvar for tap og skader skal begrenses til det som er innenfor Safemates kontroll, og uansett oppad til Abonnentens årlige abonnementskostnader, med mindre det foreligger forsettlig eller grovt uaktsom forhold på Safemates side. Safemate har ikke ansvar for at anrop fra Alarmenheten blir besvart.

Abonnenten må varsle Safemate skriftlig om eventuelle erstatningsbetingende forhold uten ugrunnet opphold.

 

6.2 Nedetid nett

Dekning og tilgang til mobilnettet og GPS varierer over tid og fra sted til sted. Safemate kan derfor ikke garantere tilgang til og/eller kontakt med mobilnettet eller GPS for anrop og sporing til enhver tid. Safemate er ikke ansvarlig for at anrop ikke kan gjennomføres dersom mobilnettet eller GPS ikke virker helt eller delvis som følge av feil eller driftsavbrudd.
Safemate er heller ikke ansvarlig for kortvarige driftsavbrudd som ledd i vedlikehold av Safemates systemer.

Planlagt vedlikehold vil normalt skje natt til tirsdag i tidsrommet 09:00 til 10:00.

 

7. Varighet – oppsigelse av abonnement

Abonnementet løper fra den dag abonnementet aktiveres av Abonnent og frem til en av partene sier opp avtalen. Avtalen kan sies opp med 2 måneders skriftlig varsel, der oppsigelsestiden løper fra den 1. i måneden etter at den annen part har mottatt oppsigelsen. Dersom Abonnementet er kjøpt med bindingstid, gjelder egne vilkår.

Dersom Abonnenten allerede har betalt for abonnement utover oppsigelsestiden, løper abonnementet frem til utløp av den perioden det er betalt for.

Dersom Safemate har varslet prisjustering i henhold til punkt 4.3 eller endringer i henhold til punkt 11 har Abonnenten rett til å si opp abonnementet med 14 dagers skriftlig varsel.

 

8. Mislighold

Ved mislighold av betaling av abonnementet har Safemate rett til midlertidig å koble ut tjenesten inntil utestående beløp er betalt. Safemate vil sende et varsel til Abonnentens registrere mobilnummer eller e-post før midlertidig stenging av tjenesten.

Siden Safemate ikke nødvendigvis har informasjon om hvem som bruker Alarmenheten er opplysningsplikten oppfylt når Safemate varsler Abonnenten. Abonnenten er ansvarlig for å varsle Bruker om bruksbegrensninger/stenging.

Abonnenten plikter å betale for Abonnementet selv om tjenesten i et slikt tilfelle midlertidig er stengt.

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan abonnementet sies opp med 30 dagers skriftlig varsel. Som vesentlig mislighold regnes alltid Abonnentens manglende betaling ihht gjeldende betalingsfrister.

 

9. Behandling av personopplysninger

9.1 Formålet

Safemate innhenter og behandler opplysninger om Abonnenten og Abonnentens bruk av tjenesten (i tråd med selskapets personvernretningslinjer). Safemate bruker personopplysningene til å administrere kundeforholdet og fakturere samt for å kunne levere tjenesten.

Safemate vil også bruke opplysningene som grunnlag for å distribuere informasjon til Abonnenten om selskapets tjenester og nødvendig informasjon relatert til Abonnentens avtaleforhold. Safemate kan også sende slik informasjon via elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringslovens § 2 b.

 

9.2 Innsyn

Abonnenten har rett til innsyn i personopplysninger som er lagret om vedkommende, jf. personopplysningslovens § 18, og kan kreve at ufullstendige eller ukorrekte data blir rettet eller slettet.

 

9.3 Sletting

Safemate sletter data når behovet for behandling ikke lenger er til stede, jf. pkt. 9.1 om formålet med databehandlingen, og i henhold til krav som følger av det til enhver tid gjeldende regelverk.
Dersom en faktura ikke er blitt betalt, eller det oppstår rettslig tvist om betalingsplikten, kan Safemate oppbevare abonnementsdata inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort. Når faktura er gjort opp, kan Safemate lagre totalbeløpet i tillegg til navn og adresse på Abonnenten.

 

9.4 Krav til aksept av posisjoneringsfunksjon

Som angitt i punkt 3.2 gjør Alarmenheten det mulig for Abonnenten (eller andre som Abonnenten gir tilgang til administrasjonssystemet) å spore posisjonen til Alarmenheten og dermed Brukeren. Dette gjelder uavhengig av om Bruker har aktivert Alarmenheten.

Ved å inngå abonnementsavtale eller ta i bruk Alarmenheten samtykker Abonnenten i at Safemate kan innhente og behandle slik posisjoneringsdata for å kunne tilby tjenesten. Abonnenten kan på et hvilket som helst tidspunkt kalle dette samtykke tilbake. I så fall vil tjenestene ikke lenger fungere og partenes plikter etter avtalen suspenderes.

Personopplysningsloven krever også at Brukeren avgir et informert samtykke til at Brukers geografiske lokasjon kan spores. Det er således en forutsetning for aktivering av Abonnementet at Abonnent har innhentet slikt samtykke fra Bruker dersom dette ikke er samme person som Abonnenten. Dersom brukeren er under 18 år skal Abonnenten gi nødvendig informasjon om sporingsmuligheten av Brukeren.

 

10. Forholdet til samarbeidspartnere

Tjenesten Safemate tilbys av Safemate med underleveranser av mobiltjenester fra Telenor Norge AS. Kjøper er innforstått med og aksepterer at de til enhver tid gjeldende vilkår og regler for Telenor AS’ mobiltelefonitjeneste, slik disse fremkommer på Telenors hjemmeside http://www.telenor.no/bedrift/mobil/mobil-vilkar.jsp er bindende for Abonnenten.

Safemate har rett til å endre leverandør av mobiltjenester og dette kan medføre endringer i vilkårene for bruk av mobiltjenestene (se punkt 11).

Abonnenten gir Safemate fullmakt til å overføre mobilnummeret knyttet til SIM-kortet i Alarmenheten fra en tilbyder til en annen tilbyder av mobiltjenester jf ekomforskriftens § 1-10. Safemate skal dekke omkostningene knyttet til bytte av mobiltjenestetilbyder.

 

11. Endringer

Safemate har rett til ensidig å foreta endringer i tjenester og andre vilkår med 1 måneds varsel forut for gjennomføring av endringen.

Endringen kan varsles på Safemates nettside eller ved skriftlig varsel (epost/sms) til Abonnenten dersom endringene har en viss betydning for Abonnenten.

Dersom endringen er til ugunst for Abonnenten har Abonnenten rett til å si opp abonnementsavtalen i medhold av ekomlovens regler.

 

12. Overdragelse

Abonnent kan overdra sitt abonnement til tredjemann. Abonnenten kan fritt endre Bruker for Safemate, forutsatt at ny Bruker gir aksept i tråd med disse Vilkårene.

Safemate har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser overfor Abonnent og/eller Bruker og en overdragelse fra Safemate til tredjepart gir ikke Abonnenten rett til å si opp avtalen, med mindre tredjepart endrer Vilkårene og Abonnenten har rett til å si opp i samsvar med punkt 11.

 

13. Taushetsplikt

Safemate er forpliktet til å bevare taushet om bruk (trafikkdata) knyttet til Alarmapparatet i samsvar med ekomlovens regler og personopplysningsloven.

 

14. Klage, tvist og verneting

Abonnenten kan klage til brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon for den del av Abonnentstjenestene som gjelder bruk av mobiltjenester i samsvar med ekomforskriftens § 10-1.

Alle øvrige tvister skal søkes løst i minnelighet og dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler. Dersom tvisten er mellom en privatperson og Safemate, skal Abonnentens hjemting være rett verneting. Dersom tvisten er mellom en næringsdrivende og Safemate, skal Oslo Tingrett være rett verneting.

Det er enkelt å komme i gang! 

Vi har en rekke hjelpeartikler som gjør det enkelt å komme i gang. Under kan du gå til vår e-læringsportal "Sensio Learn", besøke supportsidene for Safemate, eller logge inn/registrere deg for Safemate Pro og Go.