<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Trysil bo- og aktivitetssenter flyttet digitalt tilsyn ut i distriktet med hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten yter tjenester til alle som trenger det uansett lange avstander, små grender, grusveier og vinterføre, i en kommune som strekker seg over ca. 6x8 mil. Med slike avstander, er det nyttig å kunne tilby digitalt tilsyn.

I Trysil kommunesentrum, Innbygda, finner du Trysil bo- og aktivitetssenter. Ine Holt og Hilde Helseth Bryn jobber som ergoterapeuter i Enhet for rehabilitering og gir tjenester til kommunens innbyggere, ofte i samarbeid med Trysil Bo- og aktivitetssenter og Enhet for Hverdagsmestring.

 

God erfaring med digitalt tilsyn

Trysil bo- og aktivitetssenter fikk nytt pasientvarslingsanlegg og startet å bruke den digitale trygghetssensoren RoomMate i 2019 for å redusere og forebygge fall, og for å kunne gi sine beboere et alternativ til fysiske tilsyn. Det ble plassert en sensor på hvert rom, totalt 79 rom fordelt på lang- og korttidsavdelingene i Innbygda. Etter et par år ble RoomMate hovedsakelig brukt til tilsyn om nettene på sykehjemmet, og det ble forespurt av nattvakter hvorfor det var forskjell på tilsyn inne på institusjon kontra tilsyn i private hjem. En endring måtte til, og i 2021 startet dialogen rundt hvordan man kunne gi de hjemmeboende et alternativ til fysiske tilsyn tilsvarende tilbudet på Trysil Bo- og aktivitetssenter, samt kvaliteten på tilbudet til pasientene. Det ble åpnet for dialog, og Ine og Hilde fikk muligheten til å presentere alternative løsninger til fysiske tilsyn.

-    Tradisjonelt sett gjør hjemmetjenesten og sykehjemmet sitt, mens vi på avdeling for rehabilitering møter pasientene på tvers av enhetene. Slik kom vi i dialog om at bo- og aktivitetssenteret kunne tilby digitalt tilsyn på natt, mens Enhet for hverdagsmestring (tidligere hjemmetjenesten), kunne håndtere fysiske tilsyn der det fortsatt var nødvendig. Dette gjorde at vi skapte en form for balanse, forteller Ine.  

" Det at vi har RoomMate på korttidsavdelingen, gjør at pasientene kan teste sensoren før de eventuelt tar den i bruk hjemme. ".

Hilde Helseth Bryn

Korttidsavdelingen tar imot pasienter som i stor grad bor hjemme, men som har behov for ekstra oppfølging i en periode. 

-    Her får vi ofte innsikt i hjemmesituasjonen, og kan se på hvilke tiltak pasienten mottar og hvilke behov det er for endring. Det at vi har RoomMate på korttidsavdelingen, gjør at pasientene kan teste sensoren før de eventuelt tar den i bruk hjemme. Dette gjør at vi kan trygge både pasienten og pårørende rundt bruk av teknologien, forteller Ine. 

Når nye teknologiske løsninger skal tas i bruk i Trysil, har fokuset på kartlegging og samtykke vært en viktig prioritering. 

-    Vi starter alltid med behovskartlegging; hva gjør vi i dag, hva kan vi gjøre, hva er behovet? Dette gjøres på alle pasienter ved innkomst, og det er avdelingen på sykehjemmet som gjør dette selv. Det å ha samtykke til digitalt tilsyn er også for å sikre at pasientene har nok kunnskap om hvilke digitale alternativer vi har, forteller Hilde.

 

Søvn- og livskvaliteten går opp

Hjemmetjenesten har siden 2021 testet RoomMate i egen bolig hos 15 brukere. 

-    Det har i utgangspunktet vært en erstatning for fysiske tilsyn, som vi startet med, etter ønske og behov fra en innbygger. Men etter hvert har vi også lagt til passive varslinger som vandring, lenge borte fra seng, ut av bolig og lignende ved bruk av stasjonær trygghetsalarm, forklarer Hilde. 

-    Ikke bare er det en fordel for de innbyggerne som ønsker dette. Når man ser på kommunekartet vårt, har vi en del strekninger å kjøre. Ved å bruke RoomMate til nattlige tilsyn, kan man spare hjemmetjenesten fra å kjøre alt fra 100 meter til 5 mil én vei, to ganger per natt. Da vil du spare tjenesten for mye kjøring og rekker frem til flere, legger Ine til. 

Dialog med pasientene viser at pasienter i hjemmetjenesten ofte ligger våkne om kveldene og nettene, for å vente på at hjemmetjenesten skal komme å gi dem medisiner og fysisk tilsyn før de legger seg. 

-    Vi har hatt samtaler med noen av pasientene våre som nå har RoomMate, som sier at de endelig kan legge seg når de vil. De ønsker selv det digitale tilsynet når de har nok informasjon om det, og nevner at søvn- og livskvaliteten går opp ved å kunne sove uforstyrret gjennom natten, forklarer Hilde. 

 

Helhetlig samarbeid mellom enhetene

I Trysil kommune er det viktig med samarbeid mellom hjemme- og boligtjenesten, institusjoner og nattjenesten - og RoomMate har vært med på å skape dette. 

-    Som ergoterapeuter er vi både i hjemme- og sykehjemstjenesten, og vi ser det samme her. Det helhetlige samarbeidet blir tettere på tvers av avdelingene, på grunn av RoomMate. Dette viser oss at vi også kan bruke digitalt tilsyn på dagtid der innbyggere ikke ønsker fysiske tilsyn, men fortsatt opplever tryggheten ved at vi er tilgjengelige. Behovskartlegging er derfor viktig, slik at vi kan se hvilke passive og aktive varslinger som trygghetsalarm vi kan legge til som supplement på hver enkelt pasient, forklarer Ine. 

Med implementering av nye digitale løsninger, kommer det også utfordringer for personalet. 

-    Det kan være utfordrende å få alle ansatte til å tenke at RoomMate og digitale tilsyn kan være en erstatning for fysiske tilsyn. Det er ikke alle som tenker at det kan være en erstatning for varme hender, og som er opptatt av at alle har rett til tid og fysisk tilsyn. Men, dette kartlegger vi nøye i behovskartleggingen, og ser på hvilke pasienter som faktisk ønsker seg - og har nytte av, fysiske tilsyn. Det er ikke nødvendigvis slik at pasienten ser på varme hender som et tilbud de ønsker, og med RoomMate kan de nå velge dette selv, forteller Hilde. 

 

Kartlegging av positive tiltak

Etter tre år med uttesting av RoomMate i hjemmetjenesten, er både Hilde og Ine spent på de faktiske resultatene og tilbakemeldinger fra pasientene, utenom det de selv hører i møte med dem. 

-    Nå er vi nysgjerrige på hvilke gevinster dette faktisk gir. Vi hører det i dialog med pasienter, pårørende og ansatte, men det er ikke målbart. Trysil varierer fra 7-60.000 innbyggere per sesong, og da er RoomMate et godt supplement. Nå ønsker vi å gå i gang med en kartlegging for å se hvorfor tilbakemeldingene er så positive fra våre innbyggere, og må derfor sette opp et gevinst-skjema for å måle opp mot budsjett og kvalitet på tjenesten vi gir, forteller Ine. 


-    Vi ønsker konkret statistikk og oversikt over gevinstene, selv om vi egentlig allerede vet det, stemmer Hilde i. - Vi fra enhet for rehabilitering jobber som en veiledende part inn mot avdelingene både på sykehjem, i hjemmetjenesten og boligtjenesten. Vi bidrar i avdelingsmøter, gruppemøter, rapporter og samarbeidsmøter, der det blir diskutert ulike tiltak per pasient. Vi har god dialog med faglederne i hver avdeling, og de som har oversikt over ressurser osv., legger hun til. 


RoomMate i hjemmet, og veien videre

Erfaringen med bruk av RoomMate i både hjemmetjenesten og på sykehjem, og har skapt et ønske om utvidelse og mer bruk på tvers av institusjoner. 

-    Vi ønsker at de som ønsker det, kan bli boende hjemme lengre. Vi har et eksempel med en pasient som ble satt på søkerlisten til langtidsplass, men på grunn av RoomMate har pasienten fått muligheten til å bo hjemme 1,5 år ekstra, siden sensoren dekker behovene for tilsyn. Pasienten ønsket selv å være hjemme, så vi ser at vi kan utsette langtidsplasser med alt fra 1 uke til 1,5 år, forteller Ine. 

Avslutningsvis forteller Hilde og Ine at de nå er med i et prosjekt for velferdsteknologi til barn, unge og voksne med tidlig ervervet eller medfødt funksjonsnedsettelser i boligtjenesten. 

-    Vi har nå ett hjem som bruker RoomMate, men ønsker å se muligheten rundt flere institusjoner og private hjem. Men her har vi et annet lovverk som vi må forholde oss til på en annen måte, som setter nye rammer for bruk av digitale tilsyn. Vi ser på behovskartleggingen at det er flere som kan dra nytte av - og som ønsker seg digitalt tilsyn, men her er det et annet lovverk enn for eldre, avslutter Ine. 

 

Webinar med RoomMate

Her kan du se hele innlegget til Ine og Hilde fra webinaret "RoomMate i hjemmetjenesten" her.

 

Vi leverer teknologi som skaper mer tid til omsorg