<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Forskning visar att RoomMate ger stora vinster inom äldreomsorgen

Glenn Ö. Stöldal 2024-04-03 08:06
Forskning visar att RoomMate gör stora vinster inom äldreomsorgen.
Ett digitalt och passivt patientmeddelandesystem med trygghetssensorn RoomMate ger stora fördelar inom demens- och äldreomsorgen jämfört med traditionella aviseringssystem med aktiva aviseringar som dragsnören och larmknappar. Det visar en färsk undersökning bland vårdpersonal i 12 kommuner i Norge och Sverige. Några av fördelarna är ökad trygghet, minskat antal fall och snabbare hjälp till boende och patienter samt en enklare och effektivare arbetsvardag för vårdpersonalen.

Hela 11 av 12 kommuner i undersökningen svarade att de rekommenderat RoomMate vidare (en deltagare svarade «vet ej»).

Ladda ner rapporten från undersökningen här.

Undersökningen visar att RoomMate:

- Ger ökad trygghet för boende, patienter, anhöriga och anställda.

- Minskar antalet fall.

- Leder till att boende och patienter snabbare får hjälp.

- Lämpar sig väl för omsorgstagare med demens.

- Ger ökad kvalitet och mer tid för vård.

- Ger bättre överblick och mindre störningar med digital tillsyn.

- Ger bättre sömnkvalitet för boende och patienter.

- Sparar tid och resurser.

- Är en viktig resurs för nattpersonalen.

Kundnöjdheten bland deltagarna i undersökningen (Net Promoter Score - NPS) var mycket hög. Kunderna gav ett genomsnittligt betyg på 9 av 10 möjliga när de tillfrågades om hur sannolikt de är att rekommendera RoomMate till andra kommuner eller institutioner.

Fler äldre

Antalet äldre i den norska befolkningen kommer att öka kraftigt i framtiden. Enligt prognoserna från Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer Norge år 2030 att ha fler invånare över 65 än under, och 2060 kommer det att ske en tredubbling av antalet personer över 80 och en femdubbling av personer över 90 år. För vård- och omsorgssektorn innebär det en ökad efterfrågan på kommunal service och ett ökande behov av bistånd, framför allt bland personer med demenssjukdom, under de kommande åren. Enligt «National Center for Aging and Health» har mer än 100.000 personer i Norge demens idag och 2040 kommer antalet troligen att vara nästan det dubbla.

Den så kallade «seniorvågen», som beskriver det faktum att allt fler av oss lever längre, är global. Enligt FN:s prognoser kommer andelen personer över 65 år att utgöra mer än 16 procent av världens befolkning 2050, jämfört med 9,7 procent 2022.

Bilde 2

– Den demografiska utvecklingen, med en kraftig ökning av antalet äldre och en fördubbling av antalet personer som får diagnosen demens i Norge under de kommande 20 åren, gör att vi måste tänka helt nytt kring äldreomsorgen. Denna omstrukturering är nödvändig för att göra det norska sjukvårdssystemet mer effektivt och för att vi som samhälle ska kunna värna patientsäkerhet och livskvalitet nu och i framtiden, säger vd Torbjørn Aamodt på Sensio AS, som står bakom säkerhetssensorn RoomMate.

Bättre arbetsvardag för vårdpersonal

Norska Smart Care Lab har genomfört en undersökning på uppdrag av Sensio AS, där verksamhetschefer och vårdpersonal i 12 kommuner i Norge och Sverige har intervjuats. Intervjuerna genomfördes utan anställda från Sensio närvarande. Alla kommuner lät implementera den banbrytande trygghetssensorn RoomMate från Sensio i stor utsträckning på äldreboenden och vårdboende. Svaren understryker vikten av att investera i och implementera innovativ välfärds- och omsorgsteknik för att möta utmaningarna inom vård och omsorg.

– På Sensio brinner vi för att möjliggöra en tryggare och effektivare vård- och omsorgstjänst. Denna studie är en bekräftelse på att våra lösningar ger vårdpersonal en bättre arbetsvardag med mer tid för fysisk vård för omsorgstagare, säger Aamodt i Sensio AS.

 

* ROOMMATE GER STORA FÖRDELAR I ÄLDREVÅRD:

- Ökad trygghet för boende, patienter, anhöriga och anställda.

Resultaten av undersökningen visar att tryggheten är en av de största fördelarna med RoomMate; inte bara för boende och patienter utan även för anställda och anhöriga. 90 procent av de tillfrågade säger att ett traditionellt patientanmälanssystem med aktiva aviseringar som dragsnören och larmknappar gör lite eller mycket lite för att säkerställa tryggheten för boende och patienter med demens. Samtidigt säger ALLA respondenter att ett patientanmälanssystem med RoomMate med passiv avisering till stor del eller mycket värnar tryggheten för äldre boende och patienter samt boende och patienter med demens.

- Minskning av antalet fall.

RoomMate syftar till att minska och upptäcka fall, undersökningen bekräftar att detta är ett mål som trygghetssensorn lever upp till. Vårdpersonalen upplever att de med hjälp av trygghetssensorn RoomMate kan upptäcka om boende riskerar att falla och därmed har möjlighet att ingripa innan boende faktiskt faller och skadar sig. Flera av deltagarna i undersökningen säger att de nu har betydligt mindre fall, och att de såg en omedelbar minskning av antalet fall efter implementering av RoomMate.

- Boende och patienter får hjälp snabbare.

Alla som intervjuades i undersökningen upplevde i stor eller mycket stor utsträckning att RoomMate hjälper omsorgstagare som ramlat att snabbare få hjälp. De upplever också en ökad trygghet eftersom fallarmet gör det möjligt för vårdpersonalen att agera direkt.

Bilde 3

- Väl lämpad för patienter med demens.

11 av 12 kommuner i undersökningen svarade att RoomMate har implementerats på patienter med hög grad av demens. Patienter med demens har en hög fallbenägenhet och genom att använda RoomMate kan de både kartlägga, förebygga och upptäcka dessa fall. Det framhålls som värdefullt att använda RoomMate som ett verktyg när det kommer till interaktion och assistans till äldre patienter med demens.

- Ökad kvalitet och mer tid för vård.

RoomMate hjälper vårdpersonalen att bli befriade från vissa arbetsuppgifter och kan därmed lägga mer tid på att ta hand om omsorgstagare. Vårdpersonalen känner att de kan vara närvarande för de boende när de faktiskt behöver det och de uttrycker att de kan ge bättre vård. RoomMate gör det också möjligt för vårdpersonalen att göra individuella anpassningar utifrån de boendes individuella behov och på så sätt möta deras olika behov på ett bättre sätt.

- Bättre överblick och mindre störningar med digital tillsyn.

Digitala tillsyner ger vårdpersonalen en bättre överblick än när de enbart utför fysiska tillsyner. RoomMate är ett exempel på hur vårdpersonal kan genomföra digitala tillsyner på ett säkert sätt, vilket också värnar om de boendes integritet.

- Bättre sömnkvalitet för boende och patienter.

RoomMate har visat sig vara en värdefull resurs för att förbättra sömnkvaliteten bland de boende inom vård och omsorg. 90 procent av de tillfrågade svarar att RoomMate bidrar till bättre sömn för de boende. Anhöriga är positiva till att använda RoomMate på äldreboenden, eftersom digital tillsyn nattetid kan minska oro för de boende. RoomMate ökar alltså inte bara säkerheten, utan förbättrar också sömnkvaliteten avsevärt för de boende.

Bilde 4

- Spara tid och resurser.

Flera kommuner i undersökningen framhåller att användningen av RoomMate sparar tid och resurser. Vårdpersonalen upplever mindre stress och de kan prioritera sin tid bättre och avsätta mer tid för nödvändiga uppgifter. Hela 65 procent av de tillfrågade tycker att RoomMate hjälper till att förenkla deras arbete och hjälper dem i stor eller mycket stor utsträckning att prioritera bättre.

- En viktig resurs för nattpersonalen.

Flera av de som svarat på undersökningen anger att de största vinsterna för vårdpersonal vid användning av RoomMate är relaterade till nattpassen. Nattpersonalen upplever ett nytt sätt att utföra sitt arbete. Det gäller i synnerhet handledning, där vårdpersonalen nu kan använda digital tillsyn som ett hjälpmedel för att undvika onödig fysisk tillsyn och därmed minska stressen.

Undersökningen visar därför att ett digitalt och passivt patientmeddelandesystem med trygghetssensorn RoomMate ger stora fördelar inom demens- och äldreomsorgen jämfört med traditionella patientmeddelandesystem med aktiva aviseringar som dragsnören och larmknappar.