<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Välfärdsteknik

Så bidrar välfärdsteknik till en individbaserad äldreomsorg av hög kvalitet.

1. Inledning

Vi lever i en tid när allt fler blir äldre och hälso- och sjukvården befinner sig under stor press. För att kunna erbjuda en individanpassad vård och omsorg av hög kvalitet behöver vi förändrade arbetssätt och välfärdsteknik.  Tekniska framsteg inom vård och omsorg har potential att revolutionera hur tjänster levereras och upplevs. Det gynnar både vårdpersonal och brukare. Här beskriver vi vad välfärdsteknik är, dess mål, fördelar och potentiella fallgropar.


2. Vad är välfärdsteknik?

Definition av välfärdsteknik
Välfärdsteknik är en term som syftar på användningen av tekniska lösningar för att förbättra kvaliteten på välfärdstjänster, till exempel vård- och omsorgstjänster. Det handlar om att dra fördel av innovativ teknik som kan hjälpa människor att leva mer självständiga, tryggare och värdigare liv. Individbaserad omsorg och välfärdsteknik omfattar ett spektrum av plattformar, produkter och tjänster. Från enkla hjälpmedel till mer komplexa sensorer och robotar.

Tre kategorier
Välfärdsteknik kan generellt delas in i tre huvudkategorier:

  1. Teknik för säkerhet: Här ingår produkter som falllarm, brandvarnare och lokaliseringstjänster.
  2. Teknik för hälsoövervakning: Hit hör system för övervakning av vitala parametrar som blodtrycksmätare och pulsoximetrar samt avancerade distans-sjukvårdstjänster.
  3. Teknik för social kontakt: Här ingår lösningar som videokonferenser för äldre eller fysiskt isolerade personer samt digitala plattformar för att hålla kontakt med anhöriga och vårdpersonal.

Funktioner och tillämpningar
De främsta målen med välfärdstekniken är:

  • Att förbättra brukare och patienters livskvalitet och självförtroende.
  • Att avlasta vårdpersonalen så att de får mer tid till vård och omsorg.
  • Att göra vård- och omsorgstjänsterna mer tillgängliga och effektiva.

Det bli möjligt genom exempelvis  fjärrtillsyn av en brukares hälsa, säkerhet eller plats. Tillsynen skapar förutsättningar för färre riskfyllda situationer och sjukhusvistelser. Flera användare (kommuner) uppger att kunnat minska antalet fallolyckor med 60 procent. Tekniken kan också handla om digitala plattformar som gör vårdpersonalens arbetsdag enklare och mindre stressig.

Tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik, skillnaderB
Både hjälpmedel och välfärdsteknik är utformade för att hjälpa människor i deras dagliga liv. Men välfärdsteknik handlar också om att hjälpa vårdgivaren att fatta mer välgrundade beslut med stöd av exempelvis IoT-enheter, sensorer och dataanalys. Med fler avancerade funktioner tillåts vi ha ett mer holistiskt synsätt på hälsa och omsorg, utöver de mer grundläggande funktionerna hos ett traditionellt hjälpmedel.

För att sammanfatta
Välfärdsteknik är kittet mellan hälsa, individbaserad vård och teknisk innovation. Tekniken har en transformativ potential och kan förbättra livet för både individer och vården som helhet.

Sensio_365

3. Mål med välfärdsteknik

Ökad livskvalitet
Det primära målet med välfärdsteknik är att öka livskvaliteten för dem som använder vård- och omsorgstjänster. Det kan handla om äldre som vill bo hemma längre, personer med kroniska och kognitiva sjukdomar som behöver ständig tillsyn eller personer med fysiska eller psykiska funktionsvariationer. Tekniken ger oss människor möjlighet att leva ett mer självständigt liv.

Effektivitet och resurser
Ett annat viktigt mål är att göra vården mer effektiv. Genom att automatisera rutinuppgifter som tillsyn och rapportering samt samla tillsyn och larm i ett mobilt gränssnitt ges möjlighet till individbaserad vård av hög kvalitet. 

Vårdpersonalen kan fatta beslut om vilka larm som är mest akuta och tid frigörs till omsorg eller komplexa och brådskande uppgifter. Detta är inte bara en fördel för sjukvårdssystemet utan även för brukare och patienter, som får snabbare och mer personlig vård.

Tillgänglighet
Välfärdsteknik kan göra vården mer tillgänglig, särskilt i områden där det råder brist på medicinsk personal eller vårdinrättningar. Med lösningar för fjärrtillsyn och telehälsa kan medicinska experter ge råd och vård till patienter som geografiskt befinner sig många mil bort.

Trygghet och säkerhet
Ett annat mål är att öka tryggheten och säkerheten för vårdgivare och anhöriga. Tekniska lösningar som fallsensorer och GPS-spårning för människor som lider av demens bidrar till minskad stress hos både anhöriga och vårdpersonal. 

Bättre informationsflöde
Ett bra informationsflöde är avgörande i den moderna sjukvården. Välfärdstekniska lösningar kan koppla samman olika informationssystem för en sömlös överföring av patientdata mellan olika nivåer inom vård och omsorg.
Genom att sätta dessa mål i främsta rummet säkerställer välfärdstekniken att både användare och vårdgivare får ut mesta möjliga av de tekniska framstegen. Detta banar väg för en framtid där teknik och hälsa går hand i hand för att skapa en bättre vardag för alla.

Pleier-beboer-sykehjem-sensio 1440x900


4. Exempel på välfärdsteknik

Fallsensorer

En av de mest populära applikationerna för välfärdsteknik är fallsensorer. Sensorerna är utrustade med avancerade algoritmer som kan upptäcka (och larma!) vid ovanliga rörelser som kan leda till en fallolycka. När en potentiellt farlig händelse upptäcks av en sensor skickas en varning (ett larm utlöses) så att vårdpersonal snabbt kan komma till platsen och förhindra ett fall. Om brukaren exempelvis tar sig upp ur sängen snabbt, så att ett fall ändå inträffar, skickas omedelbart ett meddelande till en vårdgivare så att hjälp kan komma fram snabbt.

GPS-spårning för personer med demenssjukdom
Demenssjukdomar kan göra det svårt för den drabbade att orientera sig, även i bekanta miljöer. Där kan GPS-spårningsteknik  hjälpa anhöriga och vårdgivare att lokalisera en försvunnen person, vilket kan vara avgörande för deras säkerhet.

E-hälsoplattformar
E-hälsoplattformar gör det möjligt för vårdpersonal och patienter att kommunicera på ett säkert sätt. Det kan handla om videosamtal för läkarkonsultationer, elektroniska recept, delning av medicinsk data samt hantering av larm från flera olika sensorer. Tekniken ger oss data som i sin tur gör det enklare att ge råd, ställa diagnoser, prioritera uppgifter och till och med ge behandling på distans.

Smarta medicingivare
Är utrustade med larm och en meddelandefunktion som påminner brukaren att ta sin medicin och som också fördelar rätt dos automatiskt. Detta minskar sannolikheten för felmedicinering, som kan vara potentiellt livshotande.

Virtuell rehabilitering
För personer som har genomgått en operation eller har begränsad rörlighet ger virtuell rehabilitering en plattform för att följa ett anpassat träningsprogram hemifrån under ledning av kvalificerade fysioterapeuter.

Mobila hälsoapplikationer
Med dagens smartphones kan nästan vem som helst ladda ner en app som kan mäta sömn, räkna steg eller övervaka hjärtfrekvensen. Dessa appar gör det enklare för individen att ta kontroll över sin egen hälsa.

Teknik för mental hälsa
Digitala lösningar som terapisessioner online och stressmätning är också en del av välfärdstekniken. De ger tillgång till stöd för psykisk hälsa med låg tröskel, vilket är särskilt användbart under perioder av social distansering eller för människor som bor i avlägsna områden.

Genom att förstå mångfalden av tillgängliga välfärdstekniska lösningar kan vi bättre förstå hur de har potential att radikalt förändra vårdlandskapet. Det handlar om allt från omedelbara varningar i kritiska situationer till långsiktiga strategier för hälsoövervakning och förebyggande åtgärder.

Snesio_eldre mann_trygghetsalarm_pleier


5. Möjligheter och fördelar med välfärdsteknik


Möjligheter och fördelar

Självständighet
En av de mest tilltalande möjligheterna med välfärdsteknik är ökad självständighet för brukaren. Med hjälp av tekniska verktyg kan personer som annars skulle vara beroende av daglig assistans utföra fler uppgifter på egen hand.

Vård på distans
Välfärdstekniken ger möjlighet till vård på distans, vilket innebär att vårdpersonalen kan ha koll på patienternas hälsa utan att vara fysiskt närvarande. Det kan vara särskilt användbart på äldreboenden med många boende per anställd, inom hemtjänsten eller för personer som har svårt att lämna hemmet på egen hand.

Individbaserad vård
Tekniken gör det möjligt att anpassa vård- och omsorgstjänster till individens behov. Oavsett om det handlar om att anpassa en rullstol till vårdtagarens kropp eller en app som ger personliga råd, erbjuder välfärdstekniken en mer skräddarsydd och individanpassad vård och omsorg.

Förstärkt interaktion
Tekniska lösningar kan förbättra samspelet mellan olika delar av vård- och omsorgstjänsterna, till exempel mellan servicekontor, äldreboenden och hemtjänst, eller mellan husläkaren, sjukhuset och hemtjänsten. Det leder till ett mer holistiskt synsätt på behandlingen av brukare och patienter.

Fördelarna

Effektivitet och ändamålsenligt
Genom att automatisera vissa processer kan välfärdsteknik frigöra tid för vårdpersonalen, som då kan fokusera på mer krävande uppgifter. Detta bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av begränsade resurser och ger mer tid för vård.

Kostnadsbesparingar
Även om införandet av välfärdsteknik kan kräva en initial investering kan tekniken ofta bidra till betydande kostnadsbesparingar över tid, särskilt när den minskar behovet av sjukhusvistelse, täta läkarbesök eller kan omfördela resurser från natt till dag på ett särskilt boende.

Högre livskvalitet
För många människor kan rätt användning av välfärdsteknik innebära skillnaden mellan ett liv i isolering och ett liv med ökat socialt deltagande och livskvalitet.

Tillsyn som ger trygghet
Välfärdsteknik kan ge både brukaren och anhöriga extra trygghet. Exempelvis kan fallsensorer eller andra larm ge brukaren trygghet i vardagen, samtidigt som anhöriga får en känsla av att veta att deras närstående är säkrare.

Individanpassad, mänsklig och effektiv vård
Genom att förstå de möjligheter och fördelar som följer med välfärdsteknik kan vi också upptäcka den enorma förbättringspotential som finns inom vårdsektorn. Genom fördelar som sträcker sig från individanpassad vård till kostnadsbesparingar vidgar tekniken gränserna för vad som är möjligt och ger hopp om en mer inkluderande, effektiv och mänsklig
hälso- och sjukvård.

6. Skillnaden mellan tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik

Även om begreppen "medicinsktekniska eller assistiva hjälpmedel" och "välfärdsteknik" ofta används synonymt finns det viktiga distinktioner som bör klargöras. Båda syftar till att förbättra livskvaliteten för individer med olika behov, men de skiljer sig åt i funktion, omfattning och interaktion med användaren.


Tekniska hjälpmedel i äldreomsorgen

Funktion
Medicinsktekniska eller assistiva hjälpmedel är ofta mekaniska eller manuella verktyg som är utformade för att hjälpa en person med en specifik uppgift. Det kan handla om rullstolar, hörapparater eller käppar.

Personlig anpassning
Hjälpmedel är vanligtvis anpassade efter individens behov och kräver ofta viss utbildning för att kunna användas på rätt sätt.

Enkelriktad interaktion
De flesta hjälpmedel har en enkelriktad interaktion med användaren, i den meningen att de inte anpassar sig eller ändrar funktion baserat på användarens handlingar eller tillstånd över tid.


Välfärdsteknik

Funktionalitet
Välfärdsteknik, å andra sidan, omfattar ett bredare utbud av digitala och smarta lösningar som fallsensorer, GPS-spårning eller medicinska larm, som inte bara hjälper till med enskilda uppgifter utan också kan bidra till en individbaserad vård.

Dynamisk anpassning
En viktig skillnad är att många välfärdstekniska lösningar är dynamiska och kan anpassas till användarens behov över tid. Ett digitalt hälsotillsyn-system kan till exempel justera larm och meddelanden baserat på en persons hälsohistorik och aktuella tillstånd.

Tvåvägsinteraktion
Välfärdsteknik erbjuder ofta en tvåvägsinteraktion med användaren och vårdgivaren. Det innebär att systemet kan ta emot data från användaren, bearbeta den och sedan ge anpassad feedback eller åtgärder baserat på den analyserade informationen.

Genom att förstå dessa skillnader är det enklare att avgöra vilka typer av verktyg eller system som är mest lämpliga för en viss persons behov. Medan hjälpmedel är oumbärliga för många och erbjuder utmärkta lösningar för specifika utmaningar, erbjuder välfärdsteknik en mer dynamisk och holistisk verktygslåda för hälsa och vård. Detta gör det möjligt att vi kan erbjuda en mer individanpassad, proaktiv och datadriven vård.

7. Utmaningar och negativ potential

Även om välfärdstekniken erbjuder många fördelar är det viktigt att inte bortse från de potentiella utmaningar och negativa aspekter som denna tekniska utveckling kan medföra.

Oro för den personliga integriteten
En av de mest uppenbara utmaningarna är integritetsaspekterna. I och med den ökade insamlingen och lagringen av hälsodata blir säkerheten för dessa data en kritisk fråga. Därför är det viktigt att uppgifterna säkras på ett bra sätt och inte missbrukas.

Teknologisk separation
Tillgången till och förståelsen för teknik varierar mellan olika befolkningsgrupper. Äldre personer eller personer som saknar teknisk kunskap kan riskera att uteslutas från fördelarna med välfärdsteknik, vilket kan förvärra den sociala ojämlikheten i hälsa. Därför är det viktigt med god utbildning av både vårdpersonal och brukare för att kunna dra full nytta av välfärdstekniken.

Kostnaden
Den initiala kostnaden för att implementera välfärdsteknik kan vara hög. Det gäller inte bara inköp av utrustning, utan även utbildning av vårdpersonal och underhåll av systemen. Dessa kostnader kan uppfattas som ett hinder för full implementering, men i de flesta fall kommer de snabbt att tjänas in genom fördelarna med välfärdsteknik.

Medicinska fel och tekniska brister
Även om tekniken kan automatisera många processer och minska de mänskliga felen är den inte immun mot fel eller tekniska brister. Därför är det viktigt att ha bra säkerhetssystem och larmrutiner på plats om något skulle gå fel, så att felet kan rättas till så snabbt som möjligt.

Motstånd mot förändringar
Slutligen kan det finnas ett allmänt motstånd mot förändring hos både vårdpersonal och patienter, särskilt när det gäller att införa nya tekniska lösningar. Detta kan bromsa utvecklingen och implementeringen av välfärdsteknik. Det är därför det är så viktigt att förklara för alla inblandade parter varför välfärdsteknik införs och vilka fördelar de kommer att få av den.

Trots dessa utmaningar råder det bred enighet om att potentialen i välfärdstekniken vida överstiger riskerna. Det krävs dock både en bra implementeringsplan, men också en bra uppföljningsplan, så att eventuella utmaningar hanteras på ett effektivt sätt.

 

8. Kostnader förknippade med välfärdsteknik

Välfärdsteknik kan variera kraftigt i pris, beroende på funktionalitet, komplexitet och omfattning. Det är viktigt att förstå de ekonomiska aspekterna av att implementera och driva dessa tekniska lösningar för att kunna fatta välgrundade beslut.

Initial investering

Inköp av utrustning
En betydande kostnad är den initiala investeringen i själva tekniken. Det kan handla om fysiska enheter som fallsensorer, GPS-system eller hälsomonitorer, men också om programvara som telemedicinska plattformar.

Implementering och utbildning
Det finns också kostnader för att implementera tekniken, vilket kan omfatta installation, systemintegration och personalutbildning. Dessa kostnader kan ibland underskattas, men är avgörande för en framgångsrik användning av välfärdstekniken.

Driftskostnader

Underhållskostnader
Alla tekniska system kräver underhåll för att de ska fungera optimalt. Detkan handla om regelbundna uppdateringar av programvaran,men också om reparation eller utbyte av fysisk utrustning.

Prenumerationsavgifter
Många avancerade välfärdstekniska lösningar fungerar enligt en prenumerationsmodell, vilket kan leda till löpande månads- eller årskostnader.

Potentiella besparingar

Effektivitet och förebyggande åtgärder
Även om välfärdstekniken naturligtvis har en kostnad är det viktigt att beakta de långsiktiga ekonomiska fördelarna. Tekniken kan bidra till ökad effektivitet inom vård och omsorg och kan minska behovet av akutvård eller sjukhusvistelse.

Offentligt stöd och bidrag
I vissa fall finns det offentliga bidrag och stödsystem som kan bidra till att minska den ekonomiska bördan av att införa välfärdsteknik.

Skalbarhet
Välfärdstekniska lösningar är ofta skalbara, vilket innebär att de initiala kostnaderna kan fördelas på ett större antal användare i takt med att fler tar tekniken i bruk.
Genom att förstå både de omedelbara och långsiktiga ekonomiska aspekterna av välfärdsteknik kan beslutsfattare inom hälso- och sjukvården göra mer välgrundade val som kan balansera både budget och patientbehov. Det ärdärför viktigt att inkludera en grundlig kostnadsanalys som en del av planerings- och beslutsprocessen.

Webbinarium på begäran: RoomMate - ger stora fördelar och besparingar i norska kommuner

 

9. Vem har nytta av välfärdsteknik?

Välfärdsteknik har potential att förbättra livet för många olika människor, från äldre och personer med funktionsnedsättning till vårdpersonal och anhörigvårdare. Här tittar vi på några av de grupper som särskilt kan dra nytta av sådana tekniska lösningar.

Äldre personer
För äldre kan välfärdsteknik som fallsensorer, medicinska larm och automatiska läkemedelsautomater erbjuda ökad självständighet och säkerhet i hemmet, liksom på vårdhem och äldreboenden. Detta kan också bidra till att minska antalet sjukhusinläggningar och förbättra den allmänna livskvaliteten.

Personer med funktionsnedsättning
För personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar kan välfärdsteknik erbjuda hjälpmedel som gör vardagen enklare. Det kan handla omtaligenkänningsprogram, rörelsesensorer och andra verktyg som möjliggör ökad självständighet.

Hälso- och sjukvårdspersonal
Välfärdsteknik kan också vara ett kraftfullt verktyg för vårdpersonal som sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, eftersom den möjliggör en effektivare tillsyn och vård av patienter. Förändrade arbetssätt i kombination med ny teknik frigör tid och resurser som kan användas till mer komplexa och kritiska uppgifter, och ge mer tid för att ta hand om brukare och patienter.

Anhöriga känner trygghet
Familjer och andra vårdgivare kan också dra nytta av välfärdstekniska lösningar, eftersom de kan ge större sinnesro och en överblick över deras närståendes tillstånd och behov, även på geografiskt avstånd.

Samhället som helhet
På ett bredare samhälleligt plan kan välfärdsteknik bidra till mer hållbara och kostnadseffektiva vård- och omsorgstjänster. Tekniken har potential att minska belastningen på hälso- och sjukvårdssystemet och förbättra den allmänna folkhälsan.

Institutioner och myndigheter
Hälso- och sjukvårdsinstitutioner, kommuner och myndigheter kan också dra nytta av välfärdsteknik genom förbättrad effektivitet, minskade kostnader och bättre vårdkvalitet.

Genom att förstå de olika behov och fördelar som välfärdsteknik kan erbjuda kan vi lättare utforma och implementera lösningar som är både effektiva och inkluderande. Det handlar om att koppla ihop rätt teknik med rätt användare för att maximera de positiva resultaten för såväl individer som för samhället i stort.

 

10. Hållbara aspekter av välfärdsteknik

När vi talar om hållbarhet i samband med välfärdsteknik syftar vi oftast på förmågan att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Här är några av de hållbara aspekterna av välfärdsteknik:

Effektivt användande av resurser
Välfärdsteknik kan minska behovet av fysisk infrastruktur och manuellt arbete. Det innebär att vård- och omsorgstjänster kan använda sina resurser mer effektivt, vilket i sin tur leder till minskade driftskostnader och mindre miljöpåverkan.

Tillgänglighet och skalbarhet
Genom att göra hälso- och sjukvårdstjänster mer tillgängliga med hjälp av tekniska lösningar kan man nå fler människor med mindre resurser. Detta är särskilt viktigt i låginkomstområden eller i samhällen där tillgången till kvalificerad vårdpersonal är begränsad.

Minskat behov av transporter
Telemedicin och andra former av digital hälsoövervakning kan minska behovet av fysiska transporter till vårdinrättningar. Detta har en positiv inverkan både på den enskildes tid och energi och på samhällets totala koldioxidavtryck.

Datadrivet beslutsfattande
Noggrann och uppdaterad datainsamling gör det möjligt för vårdpersonal att fatta mer välgrundade beslut, vilket kan leda till effektivare och mer målinriktade behandlingsplaner. Detta kan i sin tur minska både den tid och de resurser som läggs på ineffektiva behandlingar.

Fokus på förebyggande åtgärder
Många välfärdsteknologiska lösningar handlar om förebyggande vård och omsorg snarare än botande. Detta ser ut att minska belastningen på vård- och omsorgstjänster och därmed även på samhällets resurser.

Social och ekonomisk hållbarhet
Genom att förbättra kvaliteten på vårdtjänsterna och göra dem mer tillgängliga bidrar välfärdstekniken till en mer rättvis och inkluderande syn på hälsa. Detta kan ses som en form av social hållbarhet, som i sin tur kan ha positiva ekonomiska konsekvenser.
Sammantaget har välfärdstekniken en enorm potential att bidra till en mer hållbar vård- och omsorgssektor. Detta kräver dock ett holistiskt och genomtänkt förhållningssätt för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppfylls på ett etiskt och effektivt sätt.

 

11. Slutsatser

Välfärdsteknik är inte en ersättning för kvalitativ vård, utan ett viktigt komplement. Med rätt system och regelverk på plats har denna form av teknik potential att förbättra livet för miljontals människor och förändra hur sjukvården fungerar.

Välfärdstekniken är här för att stanna och det har aldrig funnits en bättre tid att engagera sig i denna spännande och viktiga utveckling.

Med dessa texter hoppas vi att du har fått en grundlig förståelse för välfärdstekniken, dess potential och utmaningar.

Du får hjälp av oss från start

Vi säkerställer god implementering, utbildning och löpande drift, så att du blir trygg med Sensios välfärdsteknik.
Tillsammans skapar vi #MerTidTilOmsorg