<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

– Sjukvården måste digitaliseras snabbare

Glenn Ö. Stöldal 2024-03-13 11:28
Professor Johan Magnusson vid Göteborgs universitet.
Med en åldrande befolkning och färre vårdpersonal måste digitaliseringen i offentlig sektor gå snabbare, säger professor Johan Magnusson vid Göteborgs universitet. – Välfärdsteknikföretagen har en väldigt viktig och ansvarsfull roll i den här digitaliseringen, säger han.

Johan Magnusson är professor vid «Institutionen för Tillämpad IT» vid Göteborgs universitet, och hans forskning handlar om balanseringen av innovation och effektivitet inom digitaliseringsarbetet.

Utifrån egen forskning och erfarenhet är Magnusson tydlig med att digitalisering är en viktig del av lösningen på utmaningarna inom den offentliga vård- och omsorgssektorn i Sverige. Han definierar digitalisering som «en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering eller innovation».

Även om Johan Magnussons forskning kommer från svensk sjukvård, är digitalisering också ett aktuellt ämne i hela Norden och Europa i stort.

Digitalisering ökar effektiviteten

Magnusson menar att det är viktigt att man först kommer överens om att definiera digitalisering och vad den innebär, så att man har samma utgångspunkt när man diskuterar möjligheterna. För enligt professorn råder det ingen tvekan om att digitaliseringen stärker både effektiviteten och kvaliteten i den offentliga vården – bland annat genom att frigöra tid för vårdpersonal för prioriterade uppgifter.

– Den svenska befolkningen lever längre och blir äldre och vi har stora utmaningar med bemanningen inom offentlig sektor i framtiden. Vi måste investera i teknik och använda oss av digitala lösningar när det inte finns tillräckligt med händer för att ta hand om dem som behöver det. Produktiviteten måste helt enkelt öka, säger digitaliseringsprofessorn.

Den så kallade «äldrevågen», som beskriver det faktum att vi blir allt fler som lever längre, är global. Enligt FN:s prognoser kommer andelen personer över 65 år att utgöra mer än 16 procent av världens befolkning 2050, jämfört med 9,7 procent 2022.

– Helseomsorgen må digitaliseres raskere, mener professor Johan Magnusson ved Göteborgs universitet.

Digitaliseringen går för långsamt

Johan Magnusson menar att det är bråttom att digitalisera vården för att möta de demografiska utmaningarna och färre vårdpersonal.

– Folk dör redan inom svensk sjukvård till följd av begränsade resurser, och det kan inte fortsätta så här. Vi måste införa och skala upp digitala lösningar inom vården så snabbt som möjligt, och komma bort från ett system där allt ska testas överallt i offentlig sektor. För att uppnå detta måste vi samtidigt skapa en förändringskultur som är transparent och få verksamheterna att samarbeta, säger han.

«Vi måste införa och skala upp digitala lösningar inom vården så snabbt som möjligt, och komma bort från ett system där allt ska testas överallt i offentlig sektor.»

Digitaliseringsprofessorn påpekar att flera aktörer redan har en välfungerande välfärdsteknik som kan bidra till att lösa utmaningarna inom svensk sjukvård, men många kommuner är «livrädda» för förändringarna det kommer att medföra.

– Det innebär enorma kostnader för samhället att fortsätta som vi gör idag, och det är slöseri med pengar. Vi vet till exempel att digital övervakning av äldre med fallsensorteknik fungerar bra inom äldreomsorgen och att införandet av detta är positivt för både effektiviteten och kvaliteten i vården, säger Magnusson och tillägger retoriskt: «Vad kommer det att kosta att INTE investera i detta?»

Välfärdssystemet kan kollapsa

Magnusson säger att utgångspunkten i den svenska sjukvården är att «allt ska vara som det alltid har varit», och han är orolig för konsekvenserna om inte digitaliseringstakten ökar kraftigt.

– Om vi ​​inte ökar hastigheten på digitaliseringen kommer det svenska välfärdssystemet som vi känner det idag att kollapsa. Vi ser att det redan skett i flera kommuner, och att trenden accelererar. Det finns redan stora ojämlikheter i svensk sjukvård, och de som inte inför digitala lösningar hamnar ännu längre efter. Vi har faktiskt inget val, säger han.

Bättre samarbete mellan regioner och kommuner är enligt Magnusson receptet för att få fart på digitaliseringen.

– Många av de kommuner som ligger längst efter med digitalisering har ingen möjlighet att komma ikapp. Både kommuner och regioner måste bli bättre på att samarbeta och lära av varandra för att införa systemen brett, i stället för att kommunerna måste göra det en efter en. I Sverige ser vi nu flera fall av digitala kommunsammanslagningar, där man går samman för att omprioritera resurser och samarbeta kring gemensam digitalisering, säger han.

Flytta digitaliseringen till arbetsplatsen

Professor Johan Magnusson menar också att digitaliseringen i sig måste flyttas från IT-avdelningarna till arbetsplatsen där de som ska använda systemen finns.

– Utvecklarna av de digitala systemen måste ha ett nära samarbete med dem som ska använda dem, så att de tillsammans tar fram system som fungerar så bra som möjligt för varje enskild kommun. Det är en av nycklarna för att implementeringen av välfärdsteknik ska fungera, men också att skapa en kultur som innebär att det är OK att göra misstag, säger han.

Välfärdsteknikföretagen har en mycket viktig och ansvarsfull roll i digitaliseringen av vården, enligt Magnusson.

– Nästan inga svenska kommuner har kompetens att köpa in sådana välfärdstekniska system och många är skeptiska till både systemen och de som erbjuder dem. Välfärdsteknikföretagen måste själva bidra till att göra något åt ​​denna kunskapsbrist, och utbilda nyckelpersoner i kommunerna i varför digitalisering är nödvändigt för att vården ska fungera i framtiden, säger han.

 

Gratis konsultation